Derman aramam göz yaşımı silmem

Makam: Rast

Bestekar: İsmail Hakkı Bey

Sanatçı: Eylül Turan

Güftekar: Nevres-i Cedid

Usül: Yürük Semai

Derman aramam göz yaşımı silmem

Dîvane mi âşık mı neyim ben dâhi bilmem 

Emret öleyim ger sana yâr ise hayâtım 

Mecbûrunum ölsem de seni terk edebilmem

Nota Yazılımı: https://www.uskudarmusikicemiyeti.com

İsmail Hakkı Bey, "Türk Musikisinde Son Osmanlılar"ın eğitimi itibariyle "Saray" kökenli bir üyesidir. Osmanlı döneminde yetişmiş Meşrutiyet dönemini yaşamış çok az bir sürede olsa Cumhuriyet döneminde de musikiye hizmet vermiştir. Çeşitli müzik grupları kurduğu, çok sayıda talebe yetiştirdiği için "Muallim" sıfatı ile anıldı

 

Mızıka-ı Hümayun 'da Suyolcu Latif Ağa’dan musiki öğrendi ve fasıl geçti. Bir yandan da Zati Arca Bey’den Batı Müziği eğitimi aldı. Kısa sürede "Ser-sazende" oldu. Daha sonra musiki bilgisini çalışarak doruk noktasına çıkararak "Kolağası" rütbesi ile müezzin başı oldu. Eğitimi daha da ilerleterek kaymakamlığa kadar yükseldi

 

Muallim İsmail Hakkı Bey'in kurduğu ‘‘Osmanlı Musiki Mektebi'' nin 12 Aralık 1919 günü Beyazıt 'ta bir konser verdi. Konserde kadınlarla erkeklerin beraberce sahneye çıkması zamanın Şeyhülislamı Haydari zade İbrahim Efendi’yi kızdırmış ve

Şeyhülislam'ın ‘‘din elden gidiyor'' diye feryada başlaması üzerine İçişleri Bakanlığı konserin tekrarını ve konunun gazetelerde haber olmasını yasakladı. Şeyhülislam Haydari zade İbrahim Efendi 'nin bu faaliyeti yarım kalmamış ve işi resmiyete döküp o zamanki İçişleri Bakanlığı 'nın desteğini almıştı. Dâhiliye Nezareti 'ne (İçişleri Bakanlığı) yazdığı yazıda o zamanın bayan hanende ve sazendeleri olan, kemani Kevser, hanende Zehra, tamburi Şerife ve udi İrfan hanımları erkeklerle meşk ederek İslami ahlaka aykırı davrandıkları diye yaygara yaparak şikayet etti.

Dâhiliye Nezareti, Şeyhülislam’ın şikâyetini hemen yerine getirdi ve 24 Aralık günü konserlerin yapılmasını, gazetelerde haber olmasını yasak etti. Bu yıllar Atatürk’ün ülkede Kurtuluş Savaşı verdiği yıllardı.

61 yaşında yaşamını yitiren İsmail Hakkı Bey, "Mahur-Han" makamının mucididir. 6 operet, 15 peşrev, 21 saz semaisi, 5 Kâr, 1 Kâr-ı Nâtık,  1 Methal, 10 Dinî Eser, 8 oyun havası, 17 Zeybek, 2 longa, 30 Beste, 26 Ağır Semai ve Aksak semai, 3 sengin semai, 36 yürük semai, 581sözlü eser bestesini musiki repertuarına hediye etti. Türk Musikisi’nin dışına çıkarak Yahudilerin vermiş olduğu İbranîce güfteler üzerine, Sinagog ve Havra'larda okunması için dinî eserler bestelemiştir. (Dr. Nazmi Özalp , Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi,Cilt:2, Türk Musiki Tarihi Ve Edebiyatı / Suat Yener) 

Hazırlayan: Suat Yener